Izsoles noteikumi
SIA „Cinka Raita Rīgas firma „Baltars”” izsoļu nams „Baltic Auction House”, turpmāk tekstā Izsoļu nams,
organizē mākslas un antikvāro priekšmetu izsoles, turpmāk tekstā Izsoles, pamatojoties uz šiem noteikumiem, turpmāk tekstā Noteikumi, kas izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

1. Lietotie termini

Izsoļu nams – juridiska persona, kura organizē Izsoles, izstrādā tās Noteikumus, uzstājoties kā starpnieks, pieņemot un realizējot Lotes un kurai par pārdošanas organizēšanu pienākas atlīdzība.

Izsole – brīvprātīga publiska Izsole, kura tiek rīkota Izsoļu nama interneta vietnē, mākslas un antikvāro priekšmetu pārdošanai vairāksolīšanai.

Lote – mākslas darbs, senlieta vai cits priekšmets, kuru Izsoļu nams izliek pārdošanā Izsolē.

Pārdevējs – fiziska vai juridiska persona, kas nodod priekšmetu tālākai pārdošanai Izsoļu nama rīkotājā izsolē.

Dalībnieks – fiziska vai juridiska persona, kura ir veikusi reģistrāciju Izsoles interneta vietnē.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura reģistrējusies Izsolei kā tās Dalībnieks un nosolījusi Izsolē piedāvāto Loti, solot par to visaugstāko cenu.

Starta cena – minimālā Izsoles Lotes cena, kas norādīta Izsoles Lotes laukā, sākot no kuras tiek pieņemta Izsoles Lotes likmes.

Likme – Izsoles Dalībnieka ievadīta Lotes cena.

Autolikme – Izsoles Dalībnieka ievadīta Lotes augstākā cena.

Gala cena – augstākā solījuma summa par Loti, kura ir apstiprināta Izsoles beigu brīdī.

Komisijas maksa – procentos izteikta summa, kas aprēķināma no Gala cenas, kuru Pircējam pēc Izsoļu Noteikumiem ir jāsamaksā Izsoļu namam par tās starpniecības pakalpojumiem.

Viltojums – tāds darbs, kas ir līdzīgs oriģinālajam, tiek piedāvāts kā oriģināls, bet patiesībā ir atdarinājums, kura vērtība neatbilst oriģināla vērtībai.

2. Piedalīšanās izsolē

2.1. Piedalīšanās Izsolē ir iespējama, veicot iepriekšēju reģistrāciju Izsoles interneta vietnē.
2.2. Veicot reģistrāciju norādītajiem datiem: vārdam, uzvārdam, tālrunim, e-pastam u.c. informācijai ir jābūt patiesiem.
2.3. Pēc reģistrācijas pabeigšanas tiek veikta datu apstrāde un, pozitīva lēmuma gadījumā, uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts apstiprinājums par tiesībām piedalīties Izsolē kā Dalībniekam.
2.4. Izsoles Dalībniekam ir tiesības piedāvāt savu cenu, paaugstinot Lotes cenu par noteiktiem soļiem, kā arī iespējams norādīt augstāko cenu (Autolikmi), kuru Pircējs ir gatavs maksāt par attiecīgo Loti.
2.5. Izsoles laikā tās Dalībniekam ir tiesības un pienākums iepazīties ar Loti, tās kvalitāti un stāvokli. Pēc Izsoles beigām Izsoļu nams nepieņem sūdzības par Loti, to nemaina un atpakaļ nepieņem.
2.6. Izsoles laikā veiktās darbības atspouļojas sadaļā Mans profils. Darījuma vēsture sadaļā Mans profils ir pieejama 14 dienas pēc izsoles beigām.

3. Piedalīšanās Izsolē neklātienē

3.1. Gadījumā, ja Izsoles Dalībniekam nav iespējas piedalīties Izsolē, tam ir iespēja piedalīties neklātienē.
3.2. Piedalīšanās neklātienē izpaužas tādā veidā, ka Dalībnieks nosūta uz Izsoļu nama e-pastu sarakstu ar vēlamajām Lotēm, norādot tās numuru un maksimālo Likmi bez Komisijas maksas.
3.3. Neklātienes solīšanas gadījumā Izsoļu namam nav tiesības pārsniegt Dalībnieka noteikto maksimālo Likmi par Loti.
3.4. Gadījumā, ja Lote nav neviena solīta, neklātienes Dalībnieks to iegūst par sākuma cenu.
3.5. Ja neklātienes solīšanā par Loti saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam solītājam, kurš pieteikumu uz attiecīgo Loti iesniedzis pirmais.

4. Soļu likmes

4.1. Izsoļu Dalībniekam ir jāiepazīstas ar Izsoles soļu Likmēm.
No 1 līdz 20 solis 1 EUR
No 21 līdz 50 solis 2 EUR
No 51 līdz 100 solis 3 EUR
No 101 līdz 200 solis 5 EUR
No 201 līdz 500 solis 10 EUR
No 501 līdz 1000 solis 25 EUR
No 1001 līdz 2000 solis 50 EUR
No 2001 līdz 5000 solis 100 EUR
No 5001 līdz 10 000 solis 200 EUR
No 10 001 līdz 20 000 solis 250 EUR
No 20 001 līdz 50 000 solis 500 EUR
Virs 50 001 solis 1000 EUR
4.2. Ievadot Autolikmi sistēma automātiski atbildēs Dalībnieka vārdā uz oponenta norādīto Likmi.
4.3. Ievadot Autolikmi sistēma palielinās Likmi nepārsniedzot Dalībnieka norādīto.
4.4. Dalībnieka noteiktā Autolikme netiek publiskota.

5. Samaksa par pirkumu

5.1. Pēc Izsoles beigām Pircējam uz e – pastu tiek izsūtīts rēķins.
5.2. Pircēja pienākums ir samaksāt Lotes Gala cenu un Komisijas naudu sekojošā apmērā :
5.2.1. no Gala cenas līdz 30 000 EUR komisijas naudu 20% apmērā
5.2.2. no Gala cenas virs 30 001 EUR komisijas naudu 15% apmērā
5.3. Samaksa par Loti tiek veikta:
5.3.1. maksājot skaidrā naudā, bet ne vairāk kā 7200 EUR
5.3.2. ar starpbankas pārskaitījumu. Lote nonāk Pircēja īpašumā tikai pēc tam, kad nauda ir ieskaitīta Izsoļu nama kontā
5.4. Pircējiem – juridiskajām personām visi maksājumi jāveic izmantojot starpbanku pārskaitījumu.
5.5. Pircējs veic samaksu Izsoles dienā vai arī ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc Izsoles beigām.
5.6. Izsoļu namam ir tiesības iekasēt soda naudu par maksājumu kavējumu 1 EUR apmērā par katru kavēto dienu, ja maksājums nav veikts savlaicīgi 7 dienu laikā pēc izsoles beigām, izņemot gadījumus, kad Pircējs savlaicīgi brīdina Izsoļu namu, savstarpēji vienojoties par jaunu apmaksas termiņu.
5.7. Ja 14 dienu laikā pēc Izsoles beigām, apmaksa pilnā apmērā nav veikta, Pircējs zaudē tiesības uz iegūto Izsoles Loti.
5.8. Ja Pircējs apmaksā pirkumu, bet neizņem Loti 7 dienu laikā pēc Izsoles beigām, tad Izsoļu nams par katru glabāšanas dienu ietur kavējuma naudu 1 EUR apmērā.

6. Citi nosacījumi

6.1. Izsoļu nams garantē Dalībnieka konfidencialitāti un apņemas nekādos apstākļos neizpaust jebkāda veida informāciju par Dalībnieku, izņemot gadījumu, ja šāda informācija tiek pieprasīta no tiesībsargājošajām  institūcijām.
6.2. Izsoļu namam ir tiesības slēgt Dalībnieka profilu, gadījumā, ja Dalībnieks neievēro Izsoļu nama Noteikumus.
6.3. Izsoļu nams pēc Pircēja pieprasījuma organizē Lotes piegādi. Visus izdevums, kas saistīti ar Lotes piegādīti apmaksā Pircējs.
6.4. Ja Pircējs sešu mēnešu laikā kopš Izsoles notikšanas brīža pierāda, ka Lote ir Viltojums, tad Pircējam ir tiesības pieprasīt šī darījuma anulēšanu.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība

Visi strīdi un nesaskaņas, kas radušies saskaņā ar šo Noteikumu ievērošanu, tiek risināti sarunu ceļā. Ja minētos strīdus sarunu ceļā atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.